Chi tiết về Tác giả

Việt, Vũ Đức Đại học Y Hà Nội

  • S. 6 (2012) - Articles
    Tiếp cận điền dã dân tộc học trong nghiên cứu HIV/AIDS: Chia sẻ của nghiên cứu viên trẻ tham gia dự án STAR
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Gia đình và Giới  ISSN: 1859-1361

VietnamJOL is supported by INASP