Chi tiết về Tác giả

Thanh, Vũ Thị Viện Nghiên cứu Con người

  • T. 19, S. 1 (2009) - Articles
    Bất bình đẳng giới giữa vợ và chồng trong gia đình nông thôn Việt Nam hiện nay (Qua khảo sát tại xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội)
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Gia đình và Giới  ISSN: 1859-1361

VietnamJOL is supported by INASP