Chi tiết về Tác giả

Nhung, Tran Thi Viện Nghiên cứu Đông Bắc á

  • T. 17, S. 4 (2007) - Articles
    Nhà nhóm dành cho người sa sút trí tuệ ở Nhật Bản - Một số gợi ý cho Việt Nam
    Tóm tắt


Nghiên cứu Gia đình và Giới  ISSN: 1859-1361

VietnamJOL is supported by INASP