Chi tiết về Tác giả

Mai, Tran Thi Bach Học viện Quản lý Giáo dục

  • T. 17, S. 3 (2007) - Articles
    Phụ nữ và sự tham gia vào công tác quản lý nhà trường đại học ở Việt Nam
    Tóm tắt


Nghiên cứu Gia đình và Giới  ISSN: 1859-1361

VietnamJOL is supported by INASP