Chi tiết về Tác giả

Vân Anh, Trần Thị Viện Gia đình và Giới

  • S. 1 (2012) - Articles
    Vấn đề xây dựng mục tiêu, chỉ tiêu của Kế hoạch hành động về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2015
    Tóm tắt  PDF
  • S. 2 (2012) - Articles
    Nghiên cưu gia đình từ quan điểm giới
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Gia đình và Giới  ISSN: 1859-1361

VietnamJOL is supported by INASP