Chi tiết về Tác giả

Thanh Loan, Trần Thị Viện Gia đình và Giới

  • S. 5 (2012) - Articles
    Cách ứng xử của trẻ vị thành niên đối với cha mẹ trong quá trình giao tiếp: phân tích từ một khảo sát thực địa
    Tóm tắt  PDF
  • S. 6 (2012) - Articles
    Nhận thức về nguyên nhân và hậu quả của hiện tượng mất cân bằng giới tính khi sinh
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Gia đình và Giới  ISSN: 1859-1361

VietnamJOL is supported by INASP