Chi tiết về Tác giả

Thanh Loan, Trần Thị Nghiên cứu gia đình và giới

  • S. 5 (2010) - Articles
    Bạo lực gia đình đối với phụ nữ ở Việt Nam. Thực trạng, diễn tiến và nguyên nhân
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Gia đình và Giới  ISSN: 1859-1361

VietnamJOL is supported by INASP