Chi tiết về Tác giả

Anh Thư, Trần Thị Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh

  • S. 5 (2010) - Articles
    Quan niệm và thái độ của vợ chồng trẻ về bình đẳng giới trong gia đình
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Gia đình và Giới  ISSN: 1859-1361

VietnamJOL is supported by INASP