Chi tiết về Tác giả

Hồng, Trần Thị Viện Gia đình và Giới

  • T. 18, S. 2 (2008) - Articles
    Khác biệt giới trong hành vi tình dục trước hôn nhân của vị thành niên và thanh niên
    Tóm tắt  PDF
  • T. 19, S. 2 (2009) - Articles
    Quan hệ vợ chồng trong đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà và đất ở: Thực trạng các yếu tố tác động
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Gia đình và Giới  ISSN: 1859-1361

VietnamJOL is supported by INASP