Chi tiết về Tác giả

Nhung, Trần Thị Cẩm

 • T. 18, S. 1 (2008) - Articles
  Tính kinh tế chính trị và xã hội của việc chăm sóc trong bối cảnh phát triển: Khái niệm, câu hỏi nghiên cứu và những lựa chọn về chính sách
  Tóm tắt  PDF
 • T. 18, S. 2 (2008) - Articles
  Điều tra đánh giá các mục tiêu trẻ em và phụ nữ Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • T. 18, S. 5 (2008) - Articles
  Báo cáo về Tình hình trẻ em thế giới 2007: Phụ nữ và trẻ em - Lợi ích kép của Bình đẳng giới
  Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Gia đình và Giới  ISSN: 1859-1361

VietnamJOL is supported by INASP