Chi tiết về Tác giả

Hương, Trần Mai Viện Gia đình và Giới

  • T. 18, S. 3 (2008) - Articles
    Quan niệm của người dân nông thôn về quan hệ tình dục ngoài hôn nhân (Nghiên cứu trường hợp xã Phú Đa, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế)
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Gia đình và Giới  ISSN: 1859-1361

VietnamJOL is supported by INASP