Chi tiết về Tác giả

Thu Thủy, Trương Thị Viện Gia đình và Giới

  • S. 5 (2012) - Articles
    Cách ứng xử của trẻ vị thành niên đối với cha mẹ trong quá trình giao tiếp: phân tích từ một khảo sát thực địa
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Gia đình và Giới  ISSN: 1859-1361

VietnamJOL is supported by INASP