Chi tiết về Tác giả

Mai, Phan Thị Thanh Viện Gia đình và Giới

  • T. 19, S. 1 (2009) - Articles
    Thực trạng và vai trò của phụ nữ dân tộc thiểu số các tỉnh miền núi phía Bắc trong chăm sóc sức khoẻ sinh sản
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Gia đình và Giới  ISSN: 1859-1361

VietnamJOL is supported by INASP