Chi tiết về Tác giả

Bích, Phạm Văn Viện Xã hội học

  • S. 1 (2011) - Articles
    Giới và quan hệ giới ở nông thôn châu Âu qua tạp chí Sociologia Ruralis
    Tóm tắt  PDF
  • S. 1 (2012) - Articles
    Mấy vấn đề trong vận dụng quan điểm và lý thuyết giới vào thực tiễn Việt Nam
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Gia đình và Giới  ISSN: 1859-1361

VietnamJOL is supported by INASP