Chi tiết về Tác giả

Hiền, Phạm Thu Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh

  • S. 3 (2011) - Articles
    Những rào cản đối với phụ nữ khi tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân
    Tóm tắt  PDF
  • S. 1 (2012) - Articles
    Vấn đề xây dựng mục tiêu, chỉ tiêu của Kế hoạch hành động về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2015
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Gia đình và Giới  ISSN: 1859-1361

VietnamJOL is supported by INASP