Chi tiết về Tác giả

Kim Anh, Phùng Thị Viện Gia đình và Giới

  • S. 5 (2010) - Articles
    Ảnh hưởng của gia đình đối với giáo dục đại học của thanh niên Hà Nội
    Tóm tắt  PDF
  • S. 5 (2011) - Articles
    Chính sách nâng cao chất lượng quan hệ gia đình: một số vấn đề về lý luận và thực tiễn
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Gia đình và Giới  ISSN: 1859-1361

VietnamJOL is supported by INASP