Chi tiết về Tác giả

Anh, Phùng Thị Kim Viện Gia đình và Giới

  • T. 19, S. 3 (2009) - Articles
    Quan niệm về hạnh phúc gia đình thời kỳ đổi mới (so sánh giữa nông thôn và thành thị)
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Gia đình và Giới  ISSN: 1859-1361

VietnamJOL is supported by INASP