Chi tiết về Tác giả

Kiên, Nguyễn Trung Công ty Nghiên cứu và Tư vấn Đông Dương

  • S. 3 (2012) - Articles
    Khả năng tham gia của phụ nữ dân tộc ít người: Nhìn từ góc độ nhóm "im lặng"
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Gia đình và Giới  ISSN: 1859-1361

VietnamJOL is supported by INASP