Chi tiết về Tác giả

Hải, Nguyễn Trọng Trường Đại học Kỹ thuật Vinh

  • S. 3 (2010) - Articles
    Vài nét về pháp luật Bình đẳng giới trên thế giới và Việt Nam
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Gia đình và Giới  ISSN: 1859-1361

VietnamJOL is supported by INASP