Chi tiết về Tác giả

Dũng, Nguyễn Tiến Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn Phát triển Cộng đồng Thăng Long

  • S. 6 (2012) - Articles
    Trải nghiệm cai nghiện bằng Methadone: Lợi ích, thách thức và ước vọng
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Gia đình và Giới  ISSN: 1859-1361

VietnamJOL is supported by INASP