Chi tiết về Tác giả

Vịnh, Nguyễn Thị Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số

  • S. 6 (2012) - Articles
    Chuẩn mực xã hộ về gia đình truyền thống và rào cản với tình yêu và hôn nhân của người khuyết tật
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Gia đình và Giới  ISSN: 1859-1361

VietnamJOL is supported by INASP