Chi tiết về Tác giả

Thu Vân, Nguyễn Thị Viện Hàn lâm Nghiên cứu Hàn Quốc

  • S. 1 (2012) - Articles
    Cuộc sống của "MI-hon-mo" trong xã hội Hàn Quốc: những khó khăn và định kiến xã hội
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Gia đình và Giới  ISSN: 1859-1361

VietnamJOL is supported by INASP