Chi tiết về Tác giả

Thanh Tâm, Nguyễn Thị Viện Gia đình và Giới

  • S. 5 (2011) - Articles
    Một số vần đề xã hội của hiện tượng phụ nữ nông thôn Việt Nam lấy chồng nước ngoài
    Tóm tắt  PDF
  • S. 2 (2012) - Articles
    Phụ nữ nông thôn lao động xuất khẩu ở nước ngoài: Một số đặc điểm và hệ quả xã hội
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Gia đình và Giới  ISSN: 1859-1361

VietnamJOL is supported by INASP