Chi tiết về Tác giả

Thùy Linh, Nguyễn Thị Viện Xã hội học, Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh

  • S. 3 (2012) - Articles
    Nhận thức của cán bộ lãnh đạo, quản lý về phân tầng xã hội
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Gia đình và Giới  ISSN: 1859-1361

VietnamJOL is supported by INASP