Chi tiết về Tác giả

Mỹ Trang, Nguyễn Thị Viện Xã hội học, Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh

  • S. 3 (2010) - Articles
    Việc thực hiện một số chính sách đối với lao đông nữ trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh
    Tóm tắt  PDF
  • S. 1 (2012) - Articles
    Khác biệt giới trong tiếp cận thông tin về dân số - kế hoạch hóa gia đình và chăm sóc sức khỏe sinh sản ở vùng biển, đảo và ven biển Việt Nam
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Gia đình và Giới  ISSN: 1859-1361

VietnamJOL is supported by INASP