Chi tiết về Tác giả

Bích Thủy, Nguyễn Thị Viện Khoa học Lao động và Xã hội, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

  • S. 1 (2012) - Articles
    Một số khía cạnh cần quan tâm khi xây dựng các giải pháp và tổ chức thực hiện Kế hoạch hành động về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2015
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Gia đình và Giới  ISSN: 1859-1361

VietnamJOL is supported by INASP