Chi tiết về Tác giả

Mùi, Nguyễn Bá Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

  • T. 19, S. 3 (2009) - Articles
    ĐẶC ĐIỂM NGOẠI HÌNH VÀ KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG CỦA DÊ CỎ, F1 (BÁCH THẢO x CỎ) VÀ CON LAI BOER x F1 (BÁCH THẢO x CỎ) NUÔI TẠI NINH BÌNH
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Gia đình và Giới  ISSN: 1859-1361

VietnamJOL is supported by INASP