Chi tiết về Tác giả

Minh, Nguyễn Thị Tuyết Khoa Xã hội học, Học viện Báo chí và Tuyên truyền

  • T. 18, S. 5 (2008) - Articles
    Định kiến giới trong cách đặt tên con (Nghiên cứu trường hợp xã Lộc Hoà, Nam Định)
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Gia đình và Giới  ISSN: 1859-1361

VietnamJOL is supported by INASP