Chi tiết về Tác giả

Tâm, Nguyễn Thị Thanh Viện Gia đình và Giới

  • T. 18, S. 1 (2008) - Articles
    Mối liên hệ nghèo đói và môi trường nhìn từ góc độ giới (Nghiên cứu trường hợp tại hai xã của Hà Tĩnh)
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Gia đình và Giới  ISSN: 1859-1361

VietnamJOL is supported by INASP