Chi tiết về Tác giả

Chiện, Nguyễn Đức Viện Xã hội học

  • T. 18, S. 4 (2008) - Articles
    Sinh viên sống chung trước hôn nhân tại các thành phố lớn ở Việt Nam hiện nay: qua góc nhìn báo chí
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Gia đình và Giới  ISSN: 1859-1361

VietnamJOL is supported by INASP