Chi tiết về Tác giả

Tấn, Nguyễn Đình Viện Xã hội học và Tâm lý lãnh đạo, quản lý - Học viện Chính trị-Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh

  • T. 18, S. 4 (2008) - Articles
    Năng lực thực hiện quyền phụ nữ của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Gia đình và Giới  ISSN: 1859-1361

VietnamJOL is supported by INASP