Chi tiết về Tác giả

Tuấn Dung, Ngô Thị Viện Gia đình và Giới

  • S. 6 (2011) - Articles
    Nghiên cứu và đo lường về tiến bộ bình đẳng giới: Một số cách tiếp cận
    Tóm tắt  PDF
  • S. 3 (2012) - Articles
    Nghiên cứu giá trị con cái ở gia đình: Một số vấn đề lý luận
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Gia đình và Giới  ISSN: 1859-1361

VietnamJOL is supported by INASP