Chi tiết về Tác giả

Thanh Quý, Ngô Thị Viện Xã hội học

  • S. 5 (2012) - Articles
    Vai trò của mạng lưới họ hàng lấy cá nhân làm trung tâm trong hoạt động kinh tế ở nông thôn hiện nay
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Gia đình và Giới  ISSN: 1859-1361

VietnamJOL is supported by INASP