Chi tiết về Tác giả

Quân, Mai Đặng Hiền Khoa Xã hội học, Đại học Bates

  • T. 19, S. 2 (2009) - Articles
    Biểu hiện về chủng tộc và hành vi giới tính trên truyền thông của các ứng cử viên tổng thống Mỹ năm 2008
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Gia đình và Giới  ISSN: 1859-1361

VietnamJOL is supported by INASP