Chi tiết về Tác giả

Kyesun, Lee Trường đại học Hà Nội

  • S. 5 (2012) - Articles
    Vấn đề thích ứng với văn hóa Hàn Quốc của những người di trú kết hôn với người Hàn Quốc
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Gia đình và Giới  ISSN: 1859-1361

VietnamJOL is supported by INASP