Chi tiết về Tác giả

Kyesun, Lee

  • T. 18, S. 1 (2008) - Articles
    Các hình thức chăm sóc, giáo dục mầm non cho con của người lao động tại các doanh nghiệp ở Hàn Quốc
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Gia đình và Giới  ISSN: 1859-1361

VietnamJOL is supported by INASP