Chi tiết về Tác giả

Phương, Lỗ Việt Viện Gia đình và Giới

  • S. 5 (2011) - Articles
    Quan hệ cha mẹ - con cái trong gia đình nhìn từ góc độ giới
    Tóm tắt  PDF
  • S. 6 (2012) - Articles
    Một số yếu tố tác động đến khả năng nhận biết của người cao tuổi ở Khánh Mậu, Yên Khánh, Ninh Bình
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Gia đình và Giới  ISSN: 1859-1361

VietnamJOL is supported by INASP