Chi tiết về Tác giả

Nga, Lê Việt Viện Gia đình và Giới

  • S. 2 (2011) - Articles
    Động cơ đi lao động xuất khẩu nước ngoài của phụ nữ xã Đông Tân, Đông Hưng, Thái Bình
    Tóm tắt  PDF
  • S. 6 (2012) - Articles
    Cách thức tổ chức hoạt động kinh tế trong gia đình có vợ hoặc chồng di cư ở Đức
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Gia đình và Giới  ISSN: 1859-1361

VietnamJOL is supported by INASP