Chi tiết về Tác giả

Bình, Lê Thanh Tạp chí Nghiên cứu gia đình và giới

  • S. 5 (2010) - Articles
    Sự tương đồng và khác biệt trong quan niệm về hôn nhân, gia đình giữa các thế hệ người Việt Nam hiện nay
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Gia đình và Giới  ISSN: 1859-1361

VietnamJOL is supported by INASP