Chi tiết về Tác giả

Thục, Lê Thị Viện Xã hội học, Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh

  • S. 3 (2012) - Articles
    Bình đẳng giới trong lãnh đạo chính trị ở Việt Nam - Nhìn từ góc độ cấu trúc
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Gia đình và Giới  ISSN: 1859-1361

VietnamJOL is supported by INASP