Chi tiết về Tác giả

Quý, Lê Thị Trung tâm nghiên cứu Giới và Phát triển

  • S. 2 (2012) - Articles
    Một số vấn đề lý luận và thực tiễn trong nghiên cứu gia đình Việt Nam hiện nay
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Gia đình và Giới  ISSN: 1859-1361

VietnamJOL is supported by INASP