Chi tiết về Tác giả

Hằng, Lê Thúy Viện Xã hội học, Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh

  • S. 5 (2011) - Articles
    Di động việc làm trong nhóm lao động từ 25 đến 34 tuổi ở nội thành Hà Nội
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Gia đình và Giới  ISSN: 1859-1361

VietnamJOL is supported by INASP