Chi tiết về Tác giả

Lân, Lê Ngọc Viện Gia đình và Giới

 • S. 2 (2011) - Articles
  Quan hệ giữa người cao tuổi và con cháu trong gia đình
  Tóm tắt  PDF
 • S. 5 (2011) - Articles
  Một số cơ sở thực tiễn cần quan tâm trong xây dựng, đình chỉnh chính sách chăm sóc người cao tuổi ở Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 2 (2012) - Articles
  Một số yếu tố tác động đến việc chăm sóc đời sống vật chất và tinh thần của người cao tuổi trong gia đình Việt Nam hiện nay
  Tóm tắt  PDF
 • S. 4 (2012) - Articles
  Một số hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng của cư dân Hà Nội
  Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Gia đình và Giới  ISSN: 1859-1361

VietnamJOL is supported by INASP