Chi tiết về Tác giả

Hùng, Lê Ngọc Viện Xã hội học

  • S. 1 (2012) - Articles
    Từ khuôn mẫu bất bình đẳng giới đến lồng ghép về vấn đề bình đẳng giới trong Dự án Luật Quảng cáo
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Gia đình và Giới  ISSN: 1859-1361

VietnamJOL is supported by INASP