Chi tiết về Tác giả

Hùng, Lê Ngọc Viện Xã hội học, Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh

  • S. 2 (2011) - Articles
    Một số vấn đề lồng ghép giới trong xây dựng Luật Phòng, chống mua bán người
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Gia đình và Giới  ISSN: 1859-1361

VietnamJOL is supported by INASP