Chi tiết về Tác giả

Giang, Lê Minh Đại học Y Hà Nội

  • S. 6 (2012) - Articles
    Nghiên cứu khoa học xã hội về HIV/AIDS trong các hợp tác STAR: Một số kết quả bước đầu
    Tóm tắt  PDF
  • S. 6 (2012) - Articles
    Tiếp cận điền dã dân tộc học trong nghiên cứu HIV/AIDS: Chia sẻ của nghiên cứu viên trẻ tham gia dự án STAR
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Gia đình và Giới  ISSN: 1859-1361

VietnamJOL is supported by INASP