Chi tiết về Tác giả

Linh, Lê Cự Trường Đại học Y tế Công cộng

  • S. 4 (2011) - Articles
    Bạo lực trong thanh thiếu niên Việt Nam: một số kết quả từ hai vòng điều tra quốc gia
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Gia đình và Giới  ISSN: 1859-1361

VietnamJOL is supported by INASP