Chi tiết về Tác giả

Hùng, Lê Ngọc Viện Xã hội học và Tâm lý lãnh đạo, quản lý - Học viện Chính trị-Hành chính quốc gia Hồ Chí MinhNghiên cứu Gia đình và Giới  ISSN: 1859-1361

VietnamJOL is supported by INASP