Chi tiết về Tác giả

Dung, Hoàng Xuân Trung tâm nghiên cứu về Phụ nữ - Đại học quốc gia Hà Nội

  • S. 3 (2010) - Articles
    Khác biệt giới trong hành vi gây hấn của học sinh trung học phổ thông
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Gia đình và Giới  ISSN: 1859-1361

VietnamJOL is supported by INASP