Chi tiết về Tác giả

Khương, Hà Thị Minh

  • T. 18, S. 1 (2008) - Articles
    Toạ đàm "Nghiên cứu gia đình và giới ở Việt Nam: một số vấn đề đặt ra và hướng nghiên cứu tiếp theo"
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Gia đình và Giới  ISSN: 1859-1361

VietnamJOL is supported by INASP